In Planung

Oktober 2022: Goldstücke, Gelsenkirchen

Dezember 2022: Hoppe-Tosse, Gelsenkirchen

11. Februar 2023: 33. Up To Dance Festival, Gladbeck

17./24. Februar 2024: 34. Up To Dance Festival, Gladbeck

8. Februar 2025: 35. Up To Dance Festival, Gladbeck